AKDENİZ EDAŞ YENİ ABONELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

AKDENİZ EDAŞ YENİ ABONELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Akdeniz EDAŞ ilk abonelik

Yeni bir tesis veya kullanım yeri için dağıtım sistemine bağlanmak suretiyle elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, bulunduğu dağıtım bölgesindeki Şirketimize doğrudan başvurur.

Dağıtım bağlantı anlaşması yapmaya yetkili kişiler; mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili, mülk kiraya verilmiş ise yazılı beyan etmesi kaydıyla kiracıdır.

Akdeniz EDAŞ ilk abonelikte İstenilen Belgeler:AKDENİZ EDAŞ YENİ ABONELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Tapu kaydı ve onaylı elektrik projesi,

2) İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 30, 31 inci maddelerine göre yapı kullanma iznini,

3) Köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 ve 30 uncu maddelerine göre yapı kullanma iznini,

4) İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden verilecek yapı kullanma iznine ilişkin belgeyi,

5) Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesini,

6) İlgili mevzuatın gerektirmesi halinde istenecek diğer belgelerdir.

Kullanım amacıyla sınırlı bir süre için, dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, elektrik projesini ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesini ibraz etmek kaydıyla başvuruda bulunur.

Gerçek veya tüzel kişilerin, dağıtım sistemine bağlantı talepleri, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ve bağlantı anlaşması yapmak suretiyle karşılanır.

Akdeniz EDAŞ Bağlantı antlaşması

Dağıtım sisteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karşılanması için uygun olması halinde, yukarıda belirtilen belgelerin ibraz edilmesi kaydıyla Şirketimiz ile başvuru sahibi arasında bağlantı anlaşması imzalanır.

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak belirlenen bağlantı bedeli, başvuru sahibi tarafından Şirketimize ödenir. Bağlantı bedeli, bir defaya mahsus olmak üzere ve ilk bağlantı anlaşması yapılması esnasında tahsil edilir ve geri ödenmez.

Bağlantı anlaşmasında yer alan adresteki kullanım yeri var olduğu sürece, bağlantı anlaşması yürürlükte kalır ve söz konusu kullanım yerindeki tüketici değişikliği halinde yeni bir bağlantı anlaşması yapılması talep edilmez.

Akdeniz EDAŞ sistema bağlantı yapılması

Bağlantı anlaşması yapmış olan gerçek veya tüzel kişinin tüketici olarak dağıtım sistemine bağlantısının yapılabilmesi için, perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmanın Şirketimize ibraz edilmesi gereklidir.

Sisteme bağlantı;

1) İmar yerleşim alanında üç iş günü içerisinde,

2) İmar yerleşim alanı dışında ise beş iş günü içerisinde,

tüketicinin ölçü cihazları ve devrelerinin uygunluğu kontrol edilerek sayaç ve ölçü devrelerinin ilgili bölümleri mühürlenir ve sayaç okuması yapılarak tespit edilen ilk endeks değeri ve sisteme bağlantı yapılması hakkında tutanak düzenlenir.

Elektrik faturasında %40 varan tasarruf sağlamak için tıklayınız..
Pay