BAŞKENT EDAŞ ABONELİK İÇİN İSTENEN BELGELER

BAŞKENT EDAŞ ABONELİK İÇİN İSTENEN BELGELER

Yazımızda Başkent EDAŞ abonelik için istenen belgeler ve abonelik süreci hakkında bilgi verilmektedir.

1.Başkent EDAŞ bağlantı başvurusu kimler yapabilir:

Dağıtım Sistemine Bağlantı Başvurusu ve Dağıtım Bağlantı Anlaşması Başvuru Yapmaya Yetkili Kişiler: Başvuruda bulunan mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili, mülk kiraya verilmiş ise belgelemesi kaydıyla kiracıdır. ​​

2.Başkent EDAŞ abonelik için gerekli belgeler:

a) Tapu kaydını ve onaylı elektrik projesini,BAŞKENT EDAŞ ABONELİK İÇİN İSTENEN BELGELER

b) İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 30 ve 31’inci maddelerine göre yapı kullanma iznini,

c) Köy yerleşik alanları ve civarı ile mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27 ve 30’uncu maddelerine göre yapı kullanma iznini,

ç) İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden verilecek yapı kullanma iznine ilişkin belgeyi,

d)Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesini,

e) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun hükümleri kapsamındaki yerler için alınan izin belgesini,

f) İnşa halindeki yapılar için 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca alınan yapı ruhsatını,

g) İlgili mevzuatın zorunlu kılması halinde istenecek diğer belgeleri, dağıtım şirketine ibraz eder.

3.Başkent EDAŞ bağlantı anlaşması:

​Enerji izninin verilmiş olması ve gerekli belgelerin eksiksiz olarak ibraz edilmiş olması kaydıyla mülkiyet, kullanım hakları ve bağlantı koşulları gibi hususların yer aldığı bağlantı anlaşması imzalanmaktadır.

4. istisnai durumlarda istenen belgeler:

  • Adres, telefon, e-posta gibi iletişim bilgilerinin yer aldığı enerji müsaadesi başvuru dilekçesi enerji müsaadesi taleplerinde aranmaktadır,
  • Bağlantı başvurusunda Yapı ruhsatı ibraz edilebilir, Yapı Ruhsata tabi yapı değilse ilgili belediyeden ruhsata tabi olmadığına dair belge,
  • Başvuru yapılan tesis Tarımsal sulama amacıyla elektrik enerjinin kullanımı ise, DSİ’den yeraltı suyu kullanma belgesi,
  • Panayır, fuar vb. yerler için yetkili makamlardan (valilik, kaymakamlık, belediye vb.) alınmış izin belgesi,
  • Maden arama, sondaj gibi faaliyetlerle ilgili olarak izin veren kuruluştan alınacak belge,
Pay