SEDAŞ ABONELİK İŞLEMLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

SEDAŞ ABONELİK İŞLEMLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

Sedaş abonelik süreci temel olarak 3 aşamadan oluşmaktadır.Her aşamada istenen belgeler aşağıdaki adımları takip ederek öğrenebilirsiniz.

1.SEDAŞ Bağlantı başvurusu ve istenen belgeler

• Tapu Kaydı

• Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesini,

• İmar alanı içerisinde bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 30, 31 inci maddelerine göre yapı kullanma iznini,

• 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun hükümleri kapsamındaki yerler için alınan izin belgesini,

• İnşa halindeki yapılar için 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri uyarınca alınan yapı ruhsatını, SEDAŞ ABONELİK İŞLEMLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

• Köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı İmar Kanununun 27, 30’uncu maddelerine göre yapı kullanma iznini,

• İmar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden verilecek yapı kullanma iznine ilişkin belgeyi,

• OG. Bağlantı başvurularında enerji talep edilen yapının koordinatlarına ilişkin harita mühendisi imzalı ölçü krokisi

• Köy yerleşim sınırları içerisinde ve ruhsata tabi olmayan yerler ve belediye sınırları içerisinde bulunmasına rağmen 2004 öncesi emlak beyanı ile gelenlerin ise, yapının yerini gösterir Google Earth çıktısı.

• İmar alanı içerisinde bulunanlar kadastro müdürlüklerinden alınan koordinat bilgilerini gösterir yapı aplikasyon projesini

• Varsa proje ön kapağı ​

2.SEDAŞ Bağlantı sözleşmesi için istenen belgeler

Başvuruda bulunan mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili, mülk kiraya verilmiş ise yazılı beyan etmesi kaydıyla kiracı;

Yukarıdaki belgelere ilave olarak;

• Onaylı elektrik projesini

• Elektrik İç tesisleri Denetim ve Muayene Uygunluk Belgesi

• İş başlama ve iş bitirme belgesi

• İlgili mevzuatın gerektirmesi halinde istenecek diğer belgeleri, ibraz eder.

• Teknik kontrol formu

• Sınırlı bir süre için, dağıtım sistemine geçici bağlantı talep edilmesi halinde elektrik projesi ve kullanım amacının gerektirdiği izin belgesi

Dağıtım sisteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karşılanması için uygun olması halinde, yukarıda belirtilen belgelerin ibraz edilmesi kaydıyla Şirketimiz ile başvuru sahibi arasında bağlantı anlaşması imzalanır.

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak belirlenen bağlantı bedeli, başvuru sahibi tarafından Şirketimize ödenir. Bağlantı bedeli, bir defaya mahsus olmak üzere ve ilk bağlantı anlaşması yapılması esnasında tahsil edilir ve geri ödenmez. Bağlantı anlaşmasında yer alan adresteki kullanım yeri var olduğu sürece, bağlantı anlaşması yürürlükte kalır ve söz konusu kullanım yerindeki tüketici değişikliği halinde yeni bir bağlantı anlaşması yapılması talep edilmez.

3.SEDAŞ abonelik başlangıcı

Bağlantı anlaşması yapmış olan gerçek veya tüzel kişinin tüketici olarak dağıtım sistemine bağlantısının yapılabilmesi için, ilgili tedarikçi şirketi ile perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmanın Şirketimize ibraz edilmesi gereklidir.

Sisteme bağlantı;

• İmar yerleşim alanında üç iş günü içerisinde,

• İmar yerleşim alanı dışında ise beş iş günü içerisinde,

tüketicinin ölçü cihazları ve devrelerinin uygunluğu kontrol edilerek sayaç ve ölçü devrelerinin ilgili bölümleri mühürlenir ve sayaç okuması yapılarak tespit edilen ilk endeks değeri ve sisteme bağlantı yapılması hakkında tutanak düzenlenir.

Pay